Tüzük

BAU ULUSLARARASI YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM TEMEL HÜKÜMLER

I. Derneğin Adı ve MerkezMadde 1:(1) Derneğin adı BAU Uluslararası Yelken Kulübü Derneği’dir.(2) Derneğin adının uluslararası karşılığı BAU International Sailing Club olup, kısaltılmışı BAUYK’dır.(3) Derneğin merkezi İstanbul Beşiktaş’tır. Şubesi açılmayacaktır.

II. Tanımlar

Madde 2:(1) Bahçeşehir – Uğur Eğitim Kurumları: Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı kapsamındaki tüm kurumları,(2) SailingBAU: Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Öğrenci Dekanlığı bünyesinde bulunan Yelken Kulübü’nü belirtmektedir.

III. Amacı, Çalışma Konusu

Madde 3:(1) Dernek, üyeleri arasında sevgi, saygı ve dostluğa dayalı ilişkiler kurarak, sporseverlere denizciliği, yelken ve yat sporunu tanıtmayı, amatör yelkenci yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemeyi ve bu etkinliklere katılacak nitelikte sporcu yetiştirmeyi ve böylelikle yelken sporunu yaygınlaştırmayı amaçlar.

(2) Bu amaçları gerçekleştirmek için, Dernek, değişik bölgelerde kurs, eğitim kampı veya dinlenme tesisi açabilir, ulusal veya uluslararası yelken gezileri ve yarışlar düzenler, düzenlenmiş yarışlara katılır. Derneğin amaç ve çalışma konusuna girmek kaydıyla, tekne ve sair taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, yapı ve tesisler kurabilir ve gelir getirici tasarruflarda bulunabilir. Bunları gerçekleştirmek için, gerektiğinde borçlanma dâhil, gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapabilir, gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurar, işletir veya işlettirir, yerli/yabancı imalatçıların temsilciliklerini alır, yerli sportif tekne imal eder. Amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak vakıflar kurabilir. Kurulu vakıflara üye olabilir. Amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak her nevi şirket kurabilir mevcut şirketlere ortak olabilir. Ortak olduğu şirketlerden hisse satabilir, devredebilir, ortak olduğu şirketlerde sermaye arttırımlarına katılabilir, rüçhan haklarını devredebilir ve satabilir.

(3) Çalışma konusu: Dernek tamamen sportif nitelikte bir ihtisas derneğidir. Siyasetle uğraşmaz. Üyelerin sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üyelerinin sosyal ve sportif faaliyetleri için lokal ve tesisler kurar, iktisadi faaliyetlere katılabilir, bu faaliyetle ilgili düzenlemeleri yapar ve yönetir. Genel Kurul yetki verdiği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya satabilir, ancak bu suretle alınan taşınmazların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur. Dernek konusu ile ilgili federasyon kurabilir ve var olan federasyonlara üye olabilir. Kendisi de konusu ile ilgili birlikler kurabilir.(4) BAU Uluslararası Yelken Kulübü talep edildiği ve ilgi gördüğü takdirde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün kabul ettiği diğer amatör branşlarla da meşgul olabileceği gibi bu spor dalları için tesisler kurup, yarışmalar düzenleyebilir.

IV. Faaliyet Alanı

Madde 4: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermeye yetkilidir.

İKİNCİ KISIMDERNEK ÜYELİĞİ VE ÖRGÜTSEL YAPI

Birinci Bölüm

Üyelik

İ. Üyelik Türleri ve Tanımları

Madde 5:

(1) Dernekte dört tür üyelik bulunur:

a. Müteşebbis Üyeb. Kurucu Üyec. Asıl Üyed. Onursal Üye

(2) Tanımlar:

a. Müteşebbis Üye; Derneğin oluşumu fikrini ortaya koyan, kurulması için gerekli girişimleri gerçekleştiren üyelerdir. Bu kişiler Hakkı İbrahim Ünyeli, Doğancan Öz, Vedat Can Baltalı.

b. Kurucu Üye: Derneğin kuruluşunda derneğe üye olan ve Kuruluş Tüzüğü’nde belirtilen Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yer alan SailingBAU’ya kuruluşundan bugüne emek vermiş, kişilerdir. Bu kişilerAkın Sürücü Ayça Yaltı Berkay İnan Burak Yalçıner Ceren Peker Ceyla Yurtseven Doğaç Toy Doğancan Öz Ece Özkul

Güney Topsakal Hakkı İbrahim Ünyeli Huriye Soytürk Hüseyin Emre Öz Meltem Akifova Nehir Berk Onat Rüya Çakmaklı Sinancan Azizoğlu Sinem Karadaş Tuğçe Yüksel Gören Ufuk Bektaş Vedatcan Baltalı Yiğit Taban Barış Özkan Emre Özgen

c. Asıl Üye: Derneğin amacını benimseyen ve bu amaçlar çerçevesinde katkıda bulunmayı kabul eden, Tüzüğün 5. ve 6. maddesindeki şartları haiz, Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilmiş üyelerdir. Kulübün her türlü faaliyetine katılabilecekleri gibi, Genel Kurulda oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.d. Onursal Üye: Dernek için manevi değer taşıyan, kişilikleri, toplumdaki yerleri ve eserleriyle, derneğin amacına veya etkinliklerine katkıda bulunabileceği düşünülen kişiler, onursal üyeliğe davet edilebilirler. Bu davete icabet eden kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye sıfatını haiz olur. Onursal Üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi Genel Sekreteri, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Fakülte Dekanları, Deniz Kuvvetleri Komutanı, 1. Ordu Komutanı, Donanma Komutanı, Kuzey Deniz Saha Komutanı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Kaymakamı, Kadıköy Belediye Başkanı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Beşiktaş Kaymakamı, Beşiktaş Belediye Başkanı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Marmara Bölge Müdürü, Liman ve Deniz İşleri Müdürü, hiç bir merasime bağlı olmaksızın görevleri süresince ve Koramiral ile Oramiral rütbesine gelen Komutanlar ile Olimpiyat Oyunlarında ve/ veya Dünya Şampiyonalarında ülkemizi temsil etmiş sporcular, istekleri üzerine, görev sürelerine bakılmaksızın onursal üyelik kazanırlar. Bunlar dışında kalan kişiler de Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Onursal Üyeliğe davet edilebilirler.

II. Üyeliğe Kabul Şartları

A. Genel Şartlar

Madde 6:

(1) Aşağıdaki şartları haiz olan kişiler asıl üyelik için başvuru yapabilirler:

a. 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip olmak

b. Genel Kurulca karar verilmiş aidat ve diğer ödentileri ödemeyi taahhüt etmek,

c. İlgili mevzuat çerçevesinde ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamış, yüz kızartıcı suçlardan yahut yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş olmak,d. Dernekler Kanunu’nda yer alan sınırlamalar kapsamına girmemiş olmak.

e. Dernek Yönetim Kurulu kararıyla ayrıntıları belirlenecek temel yelkencilik bilgisine sahip olması(2) Bu şartları taşımadıkları halde üyelik başvurusu yapanların başvuruları, Yönetim Kurulu tarafından gerekçesi bildirilerek reddedilir.

(3) Üyeliğe kabul edilenlere resimli üyelik kartı tahsis edilir.

B. Özel Şartlar

Madde 7:

(1) Asıl Üyeliğe başvuru yazılı ve fotoğraflı olarak Üye Kabul ve Sicil Kurulu’na yapılır.(2) Başvuru Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Başvuru, Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucunda reddedilirse, ret sebebi ilgilisine bildirilir.(3) Asıl üyeliğe başvurabilmek için genel başvuru şartlarına ve aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olunması gerekir.a. En az üç (3) yıl SailingBAU üyesi olmak

b. En az üç (3) kurucu üye referansına sahip olmak veya en az beş (5) yıldır Derneğe üye olan iki asıl üyenin yazılı referansına sahip olmakc. Bahçeşehir Üniversitesinde en az üç yıl eğitim almış olmak (BAU Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için en az 2 yıl)d. En az 4 yıl Uğur/Bahçeşehir Eğitim Kurumları bünyesinde ilköğretim veya ortaöğretim öğrencisi olmake. Uğur – Bahçeşehir Eğitim Kurumları bünyesinde veya Bahçeşehir Üniversitesi’nde, üç yıldan az olmamak koşuluyla eğitim veya idare görevlerinde bulunmuş olmakf. En az beş yılını doldurmuş asıl üyenin birinci dereceden akrabası olmak

III. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üyelerin HaklarıMadde 8:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.

Aidat ve Diğer Borçları Ödeme Yükümlülüğü

Madde 9:

(1) Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için tüm aidat borçlarının zamanında ödenmiş olması gerekir. Bu husus Üye Kabul ve Sicil Kurulunca takip edilir. Üye aidat borcunu Genel Kurul çağrısı eline ulaştıktan sonra en geç on gün içinde öderse toplantıya katılabilir.(2) Üyeye, aidat borcunun 30 gün içinde ödenmesine ilişkin taahhütlü mektupla veya kargo ile yapılan bildirime rağmen ödemede bulunmayanlara bildirim metininde, aidat ödemedikleri takdirde, ilişiklerinin kesileceği bildirilir. Üyeler adres değişikliklerini Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Bildirim adresi üyenin Derneğe beyan ettiği son adrestir.(3) Yukarıdaki fıkra hükmüne göre ilişiği kesilen üye, aidat ve diğer borçlarını bir yıl içinde ödemesi halinde bir defaya mahsus olmak şartıyla eski sicil numarası ile üyeliğe döner.(4) Derneğe borcu olanların borcuna, borcun tahakkuk ettiği tarihin 30 gün sonrasından başlamak üzere, üye aidatlarında uygulanan oranda gecikme faizi tatbik edilir. Üyeler, borçlarını, kendilerine yazılı olarak yapılan bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Dernek veznesine veya Dernekçe gösterilen bankalardaki hesaplara ödemek zorundadırlar.(5) Kayıtları silinenlerin durumu Üye Kabul ve Sicil Kuruluna gereği için bildirilir. Gecikmiş tüm borçlar yasal bütün faiz ve masrafları ile izlenir ve alınır. Askerlik, tahsil ve tedavi dolayısıyla veya yurt dışında bulunanların isteği üzerine kendilerine izin verilir. İzin süresi içinde aidat ödenmez ve bunlar Dernek organlarında bu süre içinde seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

IV. Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 10:

Üyeliğin sona ermesi iki şekilde olur:

1. Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye, üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.2. Üyelikten Çıkarılma: Aşağıda belirtilen hallerin tespiti halinde Kulüp üyeliğinde çıkarılmayı gerektiren haller:a. Üyeliğe ilişkin genel ya da özel şartların karşılanmadığının anlaşılması.

b. Dernek Tüzüğüne ve amacına aykırı davranışlarda bulunmak,

c. Verilen görevlerden mazeret göstermeksizin sürekli kaçınmak,

d. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını belirtilen sürede ödememek,

e. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

İkinci Bölüm

Derneğin Örgütsel Yapısı

Derneğin İdari Organları

Madde 11:

Dernek aşağıda yazılı kurullarca idare edilir:

(a) Genel Kurul

(b) Yönetim Kurulu

(c) Denetleme Kurulu

(d) Disiplin Kurulu

I. Genel KurulOluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 12:(1) Genel Kurul Derneğin asli ve en yetkili karar organı olup, Tüzüğe göre bu Kurula katılma hakkı bulunan, yıllık ödenti borcu bulunmayan üyelerden oluşur.(2) Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşerek karara bağlar:a. Kulüp Yönetim Kurulu ile kulübün diğer organlarını seçmek,

b. Önerilen Tüzük değişiklerini değerlendirerek karara bağlamak,

c. Derneğin yönetsel ve sportif faaliyetleri için gerekli bütçeyi oluşturmak,

d. Derneğin faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan mali Hesaplarını, kabul edilen bütçeyle karşılaştırmak,e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi hakların tesis ve terkini, gerektiğinde ipotek edilmesi; Dernek amaç ve çalışma konusuna girmek kaydı ile her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilmesi, kiralayabilmesi, satabilmesi, kiraya verebilmesi, yapı ve tesisler kurabilmesi ve gelir getirici tasarruflarda bulunabilmesi; gerekli hallerde borçlanmak ve amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü faaliyeti, iş ve işlemi yapabilmesi; amacına ulaşmak için gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurması, işletmesi, veya işlettirmesi; amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak vakıflar kurabilmesi, kurulu vakıflara üye olabilmesi; amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak her nevi şirket kurabilmesi, mevcut şirketlere ortak olabilmesi; ortak olduğu şirketlerden hisse satabilmesi, devredebilmesi, ortak olduğu şirketlerde sermaye artırımlarına katılabilmesi, rüçhan haklarını devredebilmesi, satabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek,f. Derneğe üye kabulü ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek, giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarını karara bağlamak,g. Derneğin fesih usulüne ilişkin karar almak,

h. Aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek Birlik, Federasyon ve Konfederasyon kurmak veya aynı amacı taşıyan kurulmuş Federasyonlara katılmak ve gerektiğinde ayrılmak yetkisini görüşerek karara bağlamak,i. Yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik ya da tesis açılmasına dair Yönetim Kurulu’na yetki vermek.Toplanma

Madde 13:

(1) Olağan Toplantı: Genel kurul, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na çağrılır. Olağan toplantı yılda bir Ekim ayında yapılır.(2) Olağanüstü Toplantı: Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

(3) Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(4) Toplantı gün, yer ve saati Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Yönetim Kurulunca belirlenecek toplantı yeri, Dernek Merkezi’nin olduğu il sınırlarının dışında kararlaştırılamaz.

Toplantı Çağrı Usulü

Madde 14:

(1) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.(2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında bir nedenle ertelenirse, bu durum erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.(3) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı Usulü

Madde 15:

(1) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(2) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.(3) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.(4) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.(5) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 16:

(1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi ile ilgili toplantı ve karar yeter sayıları ilgili 34 ve 35. maddelerde belirtilmektedir.

Toplantı Gündemi

Madde 17:

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 nu tarafından görüşülmesi istenilen konular yazılı olarak ve gündemin kabulünden evvel Başkanlık Divanına ulaşması halinde oylanarak gündeme alınır.

Oy Verme İşlemi

Madde 18:

(1) Toplantıda bulunan her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve asıl üye tarafından bizzat kullanılır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.(2) Dernek Organlarına seçimde, organda yer alacak kişilerin tamamının yer aldığı blok liste esası uygulanır. Oy pusulasında asil ve yedek adaylar ayrı ayrı gösterilir.

Oy Verme Usulü

Madde 19:

(1) Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.(2) Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Karar Yeter Sayısı

Madde 20:

Genel kurul kararları; bu tüzükte aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

II. Yönetim Kurulu Oluşumu, Toplanma Usulü Madde 21:(1) Yönetim Kurulu Genel Kurul’da 2 yıl için seçilen bir başkan, Dernek başkanının olmadığı durumlarda Başkanın görevlerini üstlenecek bir Komodor, bir

Viskomodor, bir genel sekreter ve üç üye olmak üzere toplamda yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Kulübün karar ve yürütme organı olup, Kulübün çalışma ve faaliyetlerini, Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul Kararı’na göre düzenler ve uygular. Gerekli görülen hallerde yönetim kurulu kararıyla, yedek üyeler de Yönetim Kurulu Toplantılarına ve görüşmelerine katılabilir, ancak oy kullanamazlar.(2) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Kulüp Başkanının, yokluğunda Komodorun başkanlığında toplanır.(3) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde seçim esnasında oylanan blok listede bulunan yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması mecburidir.

Görev ve Yetkileri

Madde 22:

(1) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, Başkan bir kararla görev bölüşümü yaparak; komodor, bir viskomodor, genel sekreter belirler.(2) Yönetim Kurulu

a. Derneği temsil eder,

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar,c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar,

d. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır-taşınmaz mal satın alır satar, bina veya tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirebilir,e. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlar,

f. Genel kurulda alınan kararları uygular,

g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenler, toplandığında genel kurula sunar,

h. Bütçenin uygulanmasını sağlar,

i. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı alır ve uygular,

j. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır,

k. Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırır,

l. Dernek sporcularının yarışmalarda, bireysel veya takım halinde hedeflerine ulaşması için gerekli önlemleri alır, atılımları yapar,m. Kulübe gelen üyelik başvurularını tüzüğün ilgili maddelerine uyarak değerlendirmekle görevli olan Üye Sicil ve Kabul Kurulu’nu belirler.

Yönetim Kurulu Başkanı, Seçilmesi, Görev ve Yetkileri

Madde 23:

(1) )Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurulca seçilir. Derneğin kuruluşundan üç yıl sonra, yönetim kurulu başkanlığına aday olabilmek için, en az üç yıldır Dernek üyesi olmak gerekir.(2) Başkan, yönetim kurulunu belirleme ve içerisindeki üyeleri görevlendirme yetkisine sahiptir.

III. Denetleme Kurulu

Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 24:(1) Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yönetim kurulunca seçim esnasında oylanan blok listede bulunan yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması mecburidir.

(2) Denetim Kurulu: Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.(3) Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

IV. Disiplin Kurulu

Oluşumu ve Görevi

Madde 25:(1) Kulüp üyelerinin, Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerini yaptırıma bağlamak için Genel Kurulca en az 3 üyeden oluşan Disiplin Kurulu kurulmuştur.(2) Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendisine başkan, başkan vekili, yazman seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

Yetki ve Yaptırımları

Madde 26:

(1) )Disiplin Kurulu, önereceği disiplin yaptırımlarında hafifletici ya da ağırlaştırıcı nedenlerin saptanması halinde, duruma göre, yaptırımın alt-üst sınırlarını ve bir alt veya üst yaptırımı önermeye yetkilidir. Disiplin Kurulu yaptırımlardan birini belirlerken hakkında soruşturma yapılan üyenin hangi amaçla hareket ettiğini, soruşturma konusu söylem, eylem ve davranışları ile bunlardan pişmanlık duyup duymadığını ve daha önce bir disiplin yaptırımı alıp almadığını dikkate alır.(2) Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlar şunlardır:a. Uyarma: Üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir.

b. Kınama: Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.c. Hak Mahrumiyeti: Dernek üyesinin bir haftadan bir yıla kadar kulüp faaliyetlerinden yararlanma hakkından men edilmesidir.d. Üyelikten çıkarma: Dernek üyeliğinin sona erdirilmesidir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Madde 27:

(1) Disiplin cezasını gerektirecek fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir:a. Uyarı: Üyenin Dernek içinde veya dışında üyelere ve dernek çalışanlarına karşı davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.b. Kınama: Üyenin Tüzük ve Derneğin yetkili organlarının kararlarına uymaması veya uyarı alan kusurlu tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeniyle verilir.c. Hak Mahrumiyeti: Üyenin, Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak; üyeler arasındaki birlik, dayanışmayı veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak; Derneğe sadakat göstermemek veya Dernek geleneklerine, görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak; bir müessir fiil esnasında veya her ne surette olursa olsun üyeler veya çalışanların namus, haysiyet, şöhret, vakar gibi kişilik haklarına tecavüzde bulunmak; Derneğin amacına aykırı veya amacının gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak fiillerinden dolayı 1 aydan az,1 yıldan fazla olmamak, üzere üyenin Derneğin her türlü bina ve tesislerine girmemesi ve tüm üyelik haklarından yoksun bırakılmasıdır.d. Üyelikten çıkarma: Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya suiistimal etmek; Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek; Genel Kurul veya diğer organ seçimlerine hile karıştırmak; Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek davranışlarda bulunmak; Derneğin onuruna ve seçilmiş Organlarına veya bunların üyelerine sözlü, eylemli veya sosyal medya veya diğer ortamlarda yazılı saldırıda bulunmak ve üyeliğe başvuruda veya üyeliği sırasında yalan beyanda bulunmak fiillerinden dolayı üyenin ilişiğinin kesilmesidir. Üyelikten çıkarma, Genel Kurul kararıyla olur.(2) Hakkında çıkarılma cezası verilen üyenin, bu cezaya karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde, Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan çıkarılma kararının kaldırılmasını talep hakkı vardır. Aleyhine uzaklaştırma veya çıkarılma kararı verilen üye, bu karara itiraz etmiş olsa dahi, cezası kaldırılmadıkça Dernek binasına ve sair tesislerine giremez.(3) Dernekten uzaklaştırma ve çıkarılma kararları ilan tahtasında 30 gün süre ile ilan edilir. Durum, Yönetim Kurulunca Disiplin Kurulu ile Üye Kabul ve Sicil Kuruluna yazı ile bildirilir ve üye siciline işlenir. Bu durumda olanlar, üyelik haklarını kullanamaz, Dernek tesis ve faaliyetlerinden istifade edemezler.(4) Dernekten uzaklaştırma ve çıkarılma cezalarını gerektiren bir fiilin öğrenilmesinden itibaren 3 ay, diğer cezaları gerektiren fiillerde ise fiilin öğrenilmesinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı şikâyet olmazsa, şikâyet hakkı zaman aşımına uğrar ve bu zaman aşımı yetkili Kurul tarafından re’sen dikkate alınır.(5) Dernekten çıkarılma kararı dışında, diğer disiplin kararları yönetim kurulu tarafından verilir. Bu kararlar kesindir. Kararın bir nüshası ilgiliye yedi gün içinde tebliğ edilir, bir nüshası da ilan tahtasında yedi gün süreyle ilan edilir.(6) Cezayı icap ettiren bir fiilin işlendiğini öğrenen Yönetim Kurulu, olayın mahiyetine göre takdir hakkını kullanarak ilgili üyenin veya lisanslı sporcunun Dernek bina ve tesislerine girmesini ve sportif faaliyetlere katılmasını önleyici tedbir kararı verebilir. Lisanslı Sporcuların sportif faaliyetlere katılmayı önleme tedbiri fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 30 günü aşamaz. Tedbir kararı ilgilisine derhal yazılı olarak tebliğ olunur ve Dernek ilan tahtasında tedbir süresince asılı kalır.(7) 2 yıl içinde 2 kınama cezası almış üye hakkında Yönetim Kurulu Dernekten uzaklaştırma kararı verir.(8) Asıl üye vasfını kazanmamış sporcu ve sporcu adaylarına, eylem ve işlemlerinden dolayı, Yönetim Kurulunca ceza verilebilir.

(9) Hakkında çıkarılma kararı verilen lisanslı sporcuya, karar kesinleşince “ilişiksiz belgesi” verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MALİ HÜKÜMLER

İ. Bütçe

Madde 28:

(1) Kulübün mali işleri, Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe çerçevesinde yönetilir. Bütçede Kulübün gelir ve giderleri ile sabit kıymet ve yatırım niteliğindeki harcamaları, borç – alacak ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.(2) Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. “Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur.(3) Kulübe tahakkuk ettirilmiş vergi, resim, harç, SGK primleri gibi yasal yükümlülükler vadesinde ödenir.

II. Yıllık Aidat ve Giriş Ödentisi

Madde 29:

(1) Yıllık aidat ve giriş ödentisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Genel Kurulca karara bağlanır.(2) En az üç yılını SailingBAU’da geçirmiş ve SailingBAU’ya üyelik aidatını kesintisiz ödemiş olan üyeden giriş ödentisi alınmaz. SailingBAU üyesi olup, henüz SailingBAU’da üç yılını doldurmamış kişiler, BAU Uluslararası Yelken Kulübü’nde üyeliğe kabul edildikleri takdirde, giriş ödentisinin %50’sini öder. SailingBAU üyeleri, yıllık aidat miktarının %50’sini öder.(3) Bahçeşehir Üniversitesi mezun ve mensupları giriş ödentisinin %25’ini öder.

(4) Uğur ve Bahçeşehir Eğitim Kurumları mezun ve mensupları giriş ödentisinin%50’ini öder.

(5) Kulüp üyelerinin eşleri ve birinci dereceden altsoyları giriş ödentisinin %25’ini öder.(6) Yirmi beş yaşını doldurmamış her Kulüp üyesi, yıllık aidatın %50’sini öder.

(7) Onursal üyeler aidat ödemezler.

(8) Olimpiyatlara katılmış olan sporculardan ömür boyu aidat alınmaz. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcu üyelerden ömür boyu yıllık aidatın % 50 si alınır.(9) Yıllık aidat her yıl Eylül ayında ödenir. Süresinde ödenmeyen aidat için aylık gecikme faizi olarak, devletin aynı dönem için uyguladığı yasal gecikme faizi oranı tatbik edilir.

III. Diğer Gelir ve Yardımlar

Madde 30:

Diğer gelirler şunlardır:

a. Yayın, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, reklam ve basın yayın ile yarışma gibi sosyal ve sportif faaliyetlerden elden edilen gelirler.b. Derneğe ait araç ve gereçlerin Dernek amacına uygun faaliyetlerde kullandırılması, tekne bakım ve muhafazası ile diğer bağlantılı işlemler karşılığı alınan bağışlar.c. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar. Dernek, siyasi parti veya benzeri oluşumlardan bağış, yardım ya da benzeri faydalar kabul edemez.d. Sponsorlardan sağlanacak ayni ve nakdi bağış ile yardımlar.

e. Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Kulüp ve Derneklerden, Türkiye Yelken Federasyonundan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden sağlanacak ayni ve nakdi yardımlar.

f. Yurt içinden ve dışından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan ayni ve nakdi yardımlar.

IV. Tutulacak Defterler

Madde 31:

(1) Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar;

a. Üye Kayıt Defterleri: Kulübe üye olarak kabul edilenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları ve Tüzükte belirtilen diğer hususların yazıldığı üye ve temsilci üyeler için ayrı ayrı tutulan defterlerdir; elektronik ortamda tutulur ve saklanır.b. Lisanslı Sporcu Kayıt Defteri: Kulüp sporcuları için tutulur ve sporcularla ilgili her türlü hareket (ödül, disiplin cezası, transfer, spor dalı değiştirme, kiralama, satış ve benzeri) ile ilgili bilgilerin yazıldığı defterdir; elektronik ortamda tutulur ve saklanır.c. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.d. Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter Defteri: Bu defterler Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tutulur. Dönem sonu bilanço ve gelir – gider tabloları envanter defterine kaydedilir.e. Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyası dosyalanır.f. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarih ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.h. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı ve soyadı ve imzaları ile aldıkları, iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.ı. Kurullar Karar Defteri: Her kurul, kararlarını tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydeder.

(2) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen defterlerden mevzuat gereği noter tasdikli olması öngörülen defterlerin noterden tasdiki yaptırılır.(3) Kulübün yasal ve yardımcı defterleri ile her türlü belge, yazışma ve tutanakların asgari 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

V. Gelir ve Giderlerde Belge Düzeni

Madde 32:

(1) Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderleri harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır, Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgelerine ilişkin hususlar Yönetmelikte düzenlenir.(2) Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Yönetmelikte düzenlenir, bu defterlerin Noterden onaylı olması zorunludur. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek, Gelir Vergisi Kanununun94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenler. Kişi, kurum veya kuruluşlara Dernek tarafından yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni Yardım Teslim Belgesi düzenlenir. Belgeler, Dernekler Yönetmeliğindeki biçim ve boyutta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla form veya sürekli form şeklinde Dernek tarafından bastırılır, belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişilerin yetki süreleri Yönetim Kurulu Kararı ile tespitinden sonra açık kimlik, imza ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belge(leri) Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır ve birer sureti, Dernekler Birimine verilir. Dernekler Birimine verilmesinden itibaren gelir tahsiline başlanır. Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.

VI. Borçlanma Usulü

Madde 33:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynaklarının %10’unu aşacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BEŞİNCİ KISIM

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ, YÜRÜRLÜK VE GEÇERLİLİK HÜKÜMLERİ

Birinci Bölüm

Tüzük Değişikliği ve Derneğin Feshi

I. Tüzük Değişikliği

Madde 34:

Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler toplam sayısının onda biri tarafından istenebilir. Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak çağrıda açıkça belirtilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Tüzük değişikliği, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

II. Derneğin Feshi

Madde 35:

(1) Kulübün feshi için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Kulübün feshi için Genel Kurul toplantı yeter sayısı Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisi (2/3)’dir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.(2) Bu konudaki karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınır.(3) Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde seçilecek beş (5) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

İkinci Bölüm

Yürürlük

Madde 36:

(1) Bu Tüzük Genel Kurul tarafından kabulüyle yürürlüğe girer.

(2) Seçime ilişkin hükümler olağan ya da olağanüstü olarak yapılacak ilk seçim Genel Kurulundan itibaren yürürlüğe konulur.(3) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, bunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


PDF olarak indir